roots3
Brengt folklore tot leven!

Algemene VoorwaardenArtikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper

De consument of het bedrijf dat een ticket koopt via Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans;

Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans
De organisatie met beperkte aansprakelijkheid Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans gevestigd te Kwekerijstraat 5, 4817MT Breda

Website
De website www.roots-folkcompany.com;

Voorverkooppunt
De verkoop van Tickets via de aangegeven verkooppunten


Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere boeking voor Tickets, via de websites van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans, als via de voorverkooppunten. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.


Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans verschaft de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door aan de Koper vindt plaats namens Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans kan de Overeenkomst eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen.


Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Websites van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans of via het Voorverkooppunt

4.2 De door Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans en worden door Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans niet toegestaan:

i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans, kan Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van een ticket# en veiligheidscode


Artikel 5 Fulfillment

5.1 Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Indien en voor zover het Evenement door Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, kan het voorkomen dat Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans tot restitutie gaat ofwel de datum van het Evenement wijzigt.

6.2 Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.3 Indien en voor zover Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.4 Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.5 Voor zover aansprakelijkheid van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Roots Youth Folk Company / Pierrot Dans.

Facebook